De naam van Hassel en de relatie met heraldische wapens van gemeenten e.a.

1. Inleiding

Onze voorouders kenden over een betrekkelijk lange periode slechts één naam per persoon, oorspronkelijk de roepnaam, die later de "voornaam" werd. De "familienaam is de onveranderlijke achterste component van onze totale naam.

De basis voor ons hedendaagse voornamenbestand vormen de namen die de Germaanse volkeren omstreeks het begin van onze jaartelling droegen; vóór 1100 zijn er zo'n 350 vrouwennamen en 2.350 mannennamen uit het gehele Nederlandse taalgebied opgetekend.
Er zijn twee-stammige vormen ( opgebouwd uit zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden, of een combinatie hiervan, zoals Liud-rad, Ald-bert), eenstammige vormen (b.v. Karl, Bruno) en verkortingen.
Na 1100 worden de roepnamen van germaanse oorsprong gedeltelijk door christelijk-vreemde namen vervangen.

De achternamen zijn veelal ontstaan uit de bijnaam, die aan een persoon gegeven werd om personen met dezelfde voornaam van elkaar te onderscheiden, zoals Jan de smid.

Achternamen zijn door Napoleon verplicht gesteld, zodat vanaf 1811 iedereen een achternaam heeft. Wie op dat moment nog geen achternaam had moest er een kiezen, hetgeen vastgelegd werd in een acte van Naamsaanneming.

Algemeen gaat men uit van een indeling van familienamen in 5 groepen:

Afstammingsnamen
Afstammingsnamen duiden een genealogische relatie aan: afstamming van de vader (patroniem), van de moeder (metroniem), of van een persoon uit de ruimere familie (overige verwantschapsnamen).
Patroniemen zijn gevormd met de voornaam van de vader, bv. Peeters , Janssens , Hendriksen , Pieterse , Gijsbrecht , Adams , Florizoone .
Metroniemen zijn gevormd met de voornaam van de moeder, bv. Mariën , Beliën , Luyts , Verleyen .
Overige verwantschapsnamen: bv. Ooms , De Neve .

Herkomstnamen
Herkomstnamen bevatten stads-, dorps- of streeknamen: bv. Van Mechelen , Van Leiden , Brusselmans , De Waal , Hollanders.

Adresnamen
De omschrijving van een adres, een woonplek is aan de familienaam voorafgegegaan. bv. Verhoeven , Vandermeulen , Vandenheuvel , Put , Broeks , Vandeweghe , Uyttendaele .

Beroepsnamen
Beroepsnamen duiden het beroep, het ambt of de activiteit van de eerste naamdrager aan. Beroepsnamen weerspiegelen de maatschappij: ze geven een idee van wat mensen vroeger deden: bv. Brouwers , De Decker , Visser , De Clerck , Smit of welk ambt ze bekleedden: bv. Scholten , De Meier , Droste .
De meeste beroepsnamen komen uit het stedelijke milieu: bv. Kuiper , Wevers , Olieslager , Barbiers , De Baerdemaeker , De Keersmaecker . Op het platteland hield men zich hoofdzakelijk bezig met landbouw, met uitzondering van de bakker, de molenaar, de smid, de wagenmaker: bv. Bakker , Mulder , Smets , Ramakers , De Vleeschouwer .

Eigenschapsnamen
Eigenschapsnamen karakterisen de naamdrager op basis van opvallende fysieke eigenschappen (bv. De Groot , De Langhe , De Wit , Holvoet) of psychische eigenschappen (bv. De Wilde , Strijders , Goeman).
Ook diernamen, waarbij mensen met dieren worden vergeleken, worden tot de groep van de eigenschapsnamen gerekend: bv. Devos , De Pauw , De Leeuw .

2. Vernoeming

Voor genealogen een belangrijk fenomeen vormen de vernoemingen. Het gebeurt hier en daar nog steeds, maar vroeger was het algemeen gebruikelijk om kinderen te vernoemen naar familieleden. Dat wil zeggen dat een kind dan dezelfde naam kreeg als een bepaald familielid. Daar bestonden vrij strikte regels voor. Zeker voor de periode vóór 1811 zijn vernoemingspatronen daarom heel belangrijk bij het aantonen van verwantschappen.
1e zoon naar de grootvader: vaders vader
2e zoon naar de andere grootvader: moeders vader
3e zoon naar een oom: vaders oudste broer
4e zoon naar een oom: moeders oudste broer
5e zoon naar een oom: vaders 2e broer
6e zoon naar een oom: moeders 2e broer
enz. enz.
1e dochter naar de grootmoeder: moeders moeder
2e dochter naar de andere grootmoeder: vaders moeder
3e dochter naar een tante: moeders oudste zus
4e dochter naar een tante: vaders oudste zus
5e dochter naar een tante: moeders 2e zus
6e dochter een tante: vaders 2e zus
enz. enz.
Bij zonen had vaders familie dus voorrang en bij dochters moeders familie.

3. Familienaam van Hassel

Voor de herkomst van de familienaam van Hassel wordt veelal een relatie gelegd met de plaatsen Hasselt in België of in Overijssel. Dat is echter niet zo.

De familienaam is, net als de genoemde plaatsnamen, afgeleid van de Hazelaar.

Dat kan b.v. via de naam van een boerderij zijn, die genoemd is naar de er bij staande hazelaar(s).

Ik heb weliswaar nog geen directe relatie gevonden tussen de familienaam van Hassel en de hazelaar, maar deze is toch zeer waarschijnlijk.

Er zijn veel plaatsnamen met daarin Hassel. Hun herkomst duidt steeds op de Hazelaar. De naamsherkomst bij plaatsnamen is vaak afgebeeld in het wapen. In het wapen van het Belgische Hasselt is dat b.v. nog te zien.

Van der Aa schrijft in zijn plaatsnamenboek:

van der AA

Het Meertens instituut geeft geen herkomstaanduiding voor de naam van Hassel.

Hassel is in het Zweeds en Deens de naam voor de hazelaar. In het Engels: Hazel en in het Duits Hasel.

4 De hazelaar (plantkundig)


Hazelaar

De hazelaar (Corylus avellana) is een in West-Europa autochtone heester uit de berkenfamilie (Betulaceae).

De hazelaar is net als de Forsythia een "naaktbloeier": de plant bloeit als deze nog geen bladeren heeft en is voor de bestuiving afhankelijk van de wind.

Aan de hazelaar zitten de mannelijke en de vrouwelijke bloeiwijzen apart. De mannelijke bloemen zitten in katjes en zijn al in de zomer aanwezig in de oksels van de bladeren. Ze gaan pas bloeien in januari. De vrouwelijke bloemen zitten met drie tot vier stuks in een klein knopje bij elkaar. Tijdens de bloei zijn alleen de rode stijlen met de stempels te zien.

De bladeren van de hazelaar zijn enkelvoudig. Ook zijn ze veer-nervig. De bladrand is dubbel gezaagd en er is geen bladschijfinsnijding. Ze hebben de vorm van een omgekeerd ei met een uitsteeksel. De hazelaar wordt tot 6 m hoog en gaat pas na tien jaar vrucht dragen. Er zijn echter ook geënte struiken verkrijgbaar, die al na drie jaar vrucht dragen.

5 Hazelaar (geschiedkundig)

De Mesolithische jagers uit de middensteentijd (8000 jaar geleden) kenden de hazelaar in uitgestrekte wouden. Een aaneengesloten begroeiing met duizenden hazelaars.

Er zijn hele boomgaarden geweest voor de noten. In Engeland is er vandaag de dag nog steeds een areaal van zo’n 350 hectare hazelaars aangeplant in de vorm van boomgaarden. In ons land komen de hazelnoten nu uit Turkije, maar ook uit Italië, Spanje en Frankrijk.

In de tijd dat men aan planten allerlei bovennatuurlijke eigenschappen toedichtte, zijn hazelaars wel als onheilafwerend middel bij huizen geplant.

De wichelroedes, waarmee men naar waterbronnen zocht, werden gesneden uit een hazelaarstruik. Een stam- of takvork werd met een vuurstenen mesje bliksemsnel afgesneden zodat de struik de kans niet kreeg de toverkracht terug te nemen.

6 Hazelaar (ecologisch)

De hazelnoten worden door vogels als de Vlaamse gaai verspreid. De plant ontkiemt dan met name aan bosranden. Verder verspreidt de hazelaar zich via worteluitlopers.

De hazelaar gedijt ook op een minder vruchtbare bodem. Hazelnoten zijn o.a. geliefd bij muizen.

7 Hazelaar (etymologisch)

Bestand:Corylus avellana 2006-4-16.JPG

Hazel komt van het Angelsaksische 'haes', waar het bevelen betekent. De hazelaarsstaf was daar een teken van gezag.

Maar ook: Corylus, een Latijnse afleiding uit het Grieks, betekent 'gehelmd', en verwijst naar de harde vruchtwand.

Een andere verklaring is dat de herkomst van de naam hazelaar te maken zou hebben met het mutsje dat de bolster siert.

Maar ook het pluimpje rode draadjes van de vrouwelijke bloeisels wordt wel eens mutsje genoemd en het Angelsaksische woord daarvoor is haesel.

8 Het voor komen van de naam van Hassel

Volgens de volkstelling van 1947 waren er 649 personen met de naam van Hassel, als volgt verdeeld:

3

Met een voorkomen van bijna 70 % dus een typisch Brabantse naam.

 

 

 

 

 

 

 

In 2007 kwam de naam van Hassel 1043 keer voor. Op onderstaande kaart ziet u de verdeling per provincie in 2007.

4

Ook hier blijkt een duidelijke concentratie in West Brabant, maar meer verspreid. De hoogste concentraties zitten in:

Roosendaal (145) Zundert (134)
Den Bosch (115)
Breda (40)
Rucphen (39)
Tilburg (23)
Helmond (23)
Etten Leur(20)
Heusden (20)
Amsterdam (20)
Halderberge (19)
Rotterdam (18).

 

De roots van onze tak liggen in Waspik, nu gemeente Waalwijk. Daar wonen nu maar 5 naamdragers.

9      Heraldiek

In de heraldiek wordt vaak de herkomst van de plaatsnaam afgebeeld in het wapen. Daar waar dit de hazelaar is zie je afbeeldingen van de hazelaarstruik, de boom, de bladeren of de vrucht (de hazelnoot).

Enkele voorbeelden.

9.1 Nederland.

5

Hasselt (Overijssel, gemeente Zwartewaterland)

Hoewel de naam afgeleid is van de hazelaar, toont het wapen van het Nederlandse Hasselt die relatie met de hazelaar niet (meer).

Het huidige wapen omvat een vlak van lazuur, waarop een dwarsbalk van zilver, beladen met een rood kruis. Het schild gedekt met een gouden kroon en ter linker zijde vastgehouden door den H.Stephanus, staande op een terras, alles van goud.

Het wapen is waarschijnlijk afgeleid van de zegels van de stad. De stad verkreeg rond 1252 stadsrechten. Waarschijnlijk is tegelijkertijd een zegel gesneden, waarop de H.Stephanus, de parochieheilige, te zien is.

Na twee eeuwen komt er een nieuw zegel in gebruik, eveneens met de H. Stephanus. Hij houdt nu echter een wapenschildje voor zich, waarop een met een kruis beladen dwarsbalk. Op dit zegel is het latere gemeentewapen gebaseerd.

9.3 België

Bestand:Wapenschild Hasselt.gif
HASSELT (België, provincie Limburg)

De oudste nederzetting van Hasselt, die reeds in de prehistorie bewoond was, ontstond rond de 7e eeuw, vermoedelijk in de buurt van de Helbeek, een bijriviertje van de Demer waarnaar in Eindhoven de winkelstraat genoemd is).

De naam Hasselt zou afgeleid zijn van het Germaanse Hasaluth, hetgeen hazelarenbos betekent. Hasselt was één van de Goede Steden van het vroegere graafschap Loon, waarvan de grenzen ongeveer samenvielen met de huidige provincie Limburg.

6

Hasselt werd voor het eerst vernoemd in 1165 en kreeg kort daarna de felbegeerde Luikse stadsrechten. Deze Luikse stadsrechten hielden in dat de burgers vrijgesteld waren van karweien op het domein van de graaf en zich zo meer op handel en nijverheid konden toeleggen.

Hoewel de stad Borgloon officieel hoofdplaats was van dit kleine vorstendom zou Hasselt toch uitgroeien tot de belangrijkste stad dankzij de gunstige geografische ligging en dankzij de nabijheid van de grafelijke burcht en de abdij van Herkenroden in Kuringen.

Het in 1840 toegekende wapen toont rechts de balken van het graafschap Loon, en links twee staande hazelaars. Deze twee elementen staan ook al op het 15e eeuwse zegel van de stad.

9.3 Duitsland

7

ASSLAR (Hessen,Lahn-Dill Kreis)

8

Het wapen uit 1959 toont bovenin de leeuw van het graafschap Solms, waartoe het behoorde. Het benedendeel toont de diamant uit het wapen van de Heren van Bicken, die de plaats regeerden als vazal van de graaf van Solms. De hazelnoot geeft de herkomst van de naam aan, Haselaar.

HASEL (Baden Würtemberg, Kreis Lörrach)

Foto Het wapen uit 1930 toont een hazelaar.

De gemeente Hasel (nu ca. 1000 inwoners) wordt voor het eerst genoemd in 820.

Het klooster St. Gallen gaf zijn bezit in Hasalaho als leen. De naam zou afkomstig zijn van een met hazelaartakken afgezette Allemanische gerechtsplaats. In 1005 werd door Keizer Heinrich een boerderij geschonken aan de Bisschop van Bazel. Meerdere bezittingen kwamen tot stand (Heren von Bärenfels, von Wies, von Wieladingen en de Marktgraaf von Sausenberg-Rötteln, het Klooster St. Blasien, het Säckinger Friedolinsstift en het huis van de Duitse Orde in Beuggen).
In 1305 werd het Markgraafschap Sausenberg-Rötteln deel van Baden.
In de omgeving loopt nog de Haselbach.

9HASELAU (Schleswig Holstein, Kreis Pinneberg)

Het wapen van de gemeente Haselau toont drie hazelnoten, voor elk dorpsdeel één, en een golfbalk voor de rivier de Au.

 

 

 

10
HASELBACH (Thüringen, Kreis Sonneberg, gemeente Oberland am Rennsteig)

De drie hazelnoten verwijzen naar de plaatsnaam, evenals de beek. De ruitjes verwijzen naar het nabij gelegen leisteengebergte.

 

 

Wappen von Haslach HASLACH (Baden-Würtemberg, Kreis Biberach, gemeente Rot an der Rot)

Het wapen toont drie hazelnoten en een golfvormige strook, omdat de naam waarschijnlijk is afgeleid van Hasel-Bach, de beek bij de hazelaars.

 

 

11
HÄSLACH (Baden-Würtemberg, Kreis Reutlingen, gemeente Waldorfhäslach)

12

De plaatsnaam Haselach wordt in 1310 voor het eerst genoemd. De naam duidt op de nederzetting bij het hazelaarsbos. Ontstaan uit de woorden Häsl- voor Hasel (Duits voor hazelaar) en –ach als aanduiding voor een gemeenschap.Ook de huidige fusiegemeente Walddorfhäslach heeft in haar wapen de hazelnoten over genomen.

Wappen von Haslach im Kinzigtal
HASLACH IM KINZIGTAL Baden-Würtemberg, Ortenaukreis)

Haslach wordt in de 13e eeuw als stad genoemd. Het oudste zegel is van 1342 en toont al de hazelaar.

 

 

Wappen der Gemeinde Hassel (Weser)
HASSEL Nedersachsen, Kreis Nienburg/Weser)

De naam komt van een hazelaar, die gewijd was aan de god Wotan. Vandaar een hazelnoot in een zilveren vruchtbeker.

De zilveren roos en de zilveren kraanvogel met gouden snavel gaan terug naar een plaatselijk herengeslacht (in 1219 wordt b.v. een ridder Ludolf von Hassel genoemd).

De weegschaal symboliseert dat in deze plaats recht gesproken werd en tot 1846 ook terechtstellingen plaats vonden volgens het vergeldingsrecht (ius talionis) ofwel het talioprincipe (oog om oog, tand om tand).

Hassel Weser 008.JPGNaar huidige Westerse maatstaven is dit rechtsprincipe volgens velen primitief, al kennen veel landen (waaronder de Verenigde Staten en Japan) nog steeds de doodstraf voor moord. In het verleden was het principe "oog om oog, tand om tand" vooral ook bedoeld om een maximumstraf voor een vergrijp vast te leggen, waarna de schuld van de dader (en diens familie) verrekend was. Hiermee konden familie- en bloedvetes worden voorkomen.


13HASSEL (Saarland, Kreis Saar-Pfalz, gemeente Sankt Ingbert)

Het wapen uit 1967 toont 5 bladen van de hazelaar. De benedenhelft toont de leeuw van Pfalz, waar de plaats tot eind 18e eeuw deel van was.

 

 

 

Wappen von HasselbachHASSELBACH (Hessen, Kreis Hochtaunuskreis, gemeente Weilrod)

Het huidige wapen uit 1937 toont een hazelnoot in zijn vruchtbeker. De noot is al afgebeeld in het oudste zegel van 1529, sinds 1816 in het wapen. Zilver en rood zijn de kleuren van de staat Trier, waarvan het in de 15e eeuw deel uit maakte.

 

 

 

 

 

Wappen von HasselbachHASSELBACH (Baden Würtemberg, Rhein-Neckar kreis, gemeente Sinsheim)

Malerischer Blick auf die Hasselbacher KircheNu een plaatsje van ca. 300 inwoners, dat deel uit maakt van de gemeente Sinsheim, bekend van het Auto- en Techniekmuseum.

Het werd al in 776 in de Lorscher Codex vermeld als Haselaher Marca, en was tot 1806 in het bezit van de familie von Helmstadt. De hazelaarbladen en de Witte Beek verwijzen naar de plaatsnaam.

 

 

 

14HASSELBERG (Schleswig Holstein, Kreis Schleswig-Flensburg, gemeente Hasselberg-Ostsee)

Dit plaatsje aan de Oostzee wordt pas in 1593 voor het eerst genoemd. Hoe de plaatsnaam ontstaan is, is niet bekend, al suggereert het wapen een berg met hazelaars aan het water.

 

 

 

 

 

15HASSELFELDE (Sachsen-Anhalt, Kreis Harz)

Nu een kuuroord met veel toerisme, was het rond 1000 één van de plaatsten waar Keizer Heinrich een Pfalz had.

Het hazelaarblad verwijst naar de velden met hazelaars langs de rivier de Hassel, vroeger ook wel Hasselbach genoemd.

In het wild staan er nu nog slechts enkele hazelaars als onderbegroeiing in het Hudewald am Hohen Berg, maar de gemeente heeft 20 jaar geleden geïmporteerde hazelaars in de stad aangeplant.

 

 

 

HASSLACH BEI TEUSCHNITZ (Bayern, Kreis Kronach)

Die Haßlach am Steinwehr in Kronach

Hasslach is onderdeel van Kronach (de stad van Lucas Kranach de oudere), en is vernoemd naar de rivier de Hasslach.

 

 

 

 

 

 

 

 

16HEESSEL (Niedersachsen, Kreis Cuxhaven, gemeente Hemmoor)

17De hazelnoot symboliseert dat de naam Heessel is afgeleid van Haselloh. De 4 gereedschappen staan voor de eerste vier gebouwen in de gemeente.

Het plaatsje is omgeven door moerassen.

Bekend is de zweefbrug, waarmee auto’s opgetild en overgezet kunnen worden.

 

 

18HÖSLWANG (Bayern, Kreis Rosenheim)

De naam is afkomstig van Hasel (hazelaar). Het wapen toont een hazelaartak met twee hazelnoten, en drie gouden bollen, het symbol van St. Nicolaas, de patroonheilige van de plaats (1250 inwoners).

 

 

 

 

 

 

Wappen vom KirchhaselKIRCHHASEL (Thüringen, Kreis Saalfeld-Rudolstadt, gemeente Uhlstädt-Kirchhasel)

Het wapen uit 1995 toont een hazelaar met 6 bladeren, een voor elke dorp van de gemeente. Beneden stroomt de rivier de Hasel, waarnaar het dorp genoemd is.

 

 

 

 

 

 

Wappen von KIRCHHASLACHKIRCHHASLACH (Bayern, Kreis Unterallgäu)

De kleur groen en de rode hooivork op dit wapen uit 1983 kenmerken het landbouw karakter van deze gemeente. De watermolen herinnert aan de watermolen die de familie Fugger in 1712 in de plaats vestigde.

De lelie is het symbool van Maria en verwijst naar de Maria Hemelvaartkerk ter plaatse, maar kwam ook voor in het wapen van de familie Fugger. De hazelnoot verwijst naar de plaatsnaam, terwijl beneden de rivier de Hasel stroomt.

 

 

 

NOSSEN (Sachsen, Kreis Meissen)

1920Het wapen toont drie hazelaartakken suggereert dat de naam afkomstig is van hazelnoten, maar de oorsprong van de plaatsnaam ligt in het Slavisch en betekent voorgebergte.

De oudste zegels tonen complete hazelaars, maar de afbeelding is later door de gemeente vereenvoudigd.

 

 

Wappen von NottulnNOTTULN (Nordrhein Westfalen, Kreis Coesfeld)

Het wapen uit 1937 toont drie hazelnoten. De plaatsnaam zou (hazel)notenbos betekenen.

De benedenhelft toont de plaatselijk patroonheilige, St. Martinus die aan een bedelaar een deel van zijn mantel geeft.

 

 

 

 

 

 

 

21NUSSBACH (Rheinland-Pfalz, kreis Kusel)

Ook hier weer de hazelnoot en een beek / rivier.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wappen der Gemeinde NußbaumNUSSBAUM (Rheinland-Pfalz, Kreis Bad Kreuznach)

Het wapen van deze plaats toont in groen een gouden hazelnoot, afkomstig van het zegel van ridder Emmerich von Nussbaum uit 1385, en symboliseert de plaatsnaam.

 

 

 

 

 

 

22NUSSE (Schleswig-Holstein, Kreis Herzogtum Lauenburg)

Of de naam afgeleidt is van Nusse = Nuss = Nüsse is nog maar zeer de vraag. Vanuit taalkundig oogpunt niet. Dan lijkt de naam afgeleid te zijn van het Wendische nusee, landtong (vergelijk Nase), omdat na de ijstijd dit gebied een merengebied was.

Maar in het nabije Duvensee hebben opgravingen rustplaatsen van jagers en verzamelaars uit de steentijd aangetoond. Die hebben hier bivak gehad en vuurplaatsen aangelegd om de rijkelijk voorradige hazelnoten te roosteren.

 

 

23NUSSLOCH (Baden-Würtemberg, Rhein-Neckar-Kreis)

De gemeente Nussloch werd in 1259 door de Heren van Lichtenau verkocht aan de Graaf Ludwig II van Pfalz, en bleef daar deel van uit maken tot 1802.

De oudst bekende zegels uit de 15e eeuw tonen al een hazelaar boven het schild van de familie Wittelsbach, graven van de Pfalz.

 

 

 

 

24NUTTLAR (Nordrhein-Westfalen, Kreis meschede, gemeente Bestwig)

Het wapen uit 1951 toont een hamer die gebruikt werd in de plaatselijke leisteenmijnen.

De twee hazelnoten leggen het verband met de plaatsnaam (Nuttlar komt van Nutzlare).

 

 

 

 

 

Wappen von NÜTZENNÜTZEN (Schleswig-Holstein, Kreis Segeberg, gemeente Kaltenkirchen-Land)

Geen nadere informatie.

 

 

 

 

 

 

 

25SPROCKHÖVEL (Nordrhein-Westfalen, Ennepe-Ruhr-Kreis)

Het wapen uit 1973 toont een drietoppige heuvel, ofwel een Hövel. De mijningang staat voor het belang van de mijnbouw in deze regio sinds de 16e eeuw. De hazelaartak komt van het plaatsje Hasslinghausen, nu een deel van Spröckhövel.

 

 

 

 

 

 

9.4    Zweden

26HÄSSLEHOLM (district Noord-oost Skåne)

Hässleholm is een relatief jonge gemeente, maar in een regio met rijke traditie. De eerste huizen werden rond het station gebouwd rond 1860.

In de streek is veel gevochten tussen de Denen en de Zweden.

 

 

 

 

 

9.5    Zwitserland

27HASLE (Canton Luzern)

Geen verdere informatie beschikbaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28HASLE bei BURGDORF (Canton Bern)

Het wapen toont vier hazelaarbladen, die de vier delen van de gemeente aangeven.

De kleuren zwart en wit komen van het district Burgdorf.

 

 

 

 

 

 

 

29HASLEN (Canton Glarus)

Wapen uit 1939. Zilveren en blauwe banen komen van de gemeente Zusingen, de leeuw staat voor het plaatsje Leu (Löwe), de hazelaartak voor Haslen.

 

 

 

 

 

 

9.6    Frankrijk

OBERHASLACH (departement Bas Rhin)30

Haslach betekent stroom tussen de hazelaars.

De rechterhelft van het wapen toont een hazelaar (Hasel in Duits). Het linkerdeel toont een stok, zoals die gebruikt werd door lokale herders.

 

 

 

 

 

 

 

31BERLENCOURT-LE-CAUROY (Département Pas de Calais)

De zwarte strook symboliseert de visrijke Canche rivier, die door het dorp stroomt. De drie blauwe stroken komen van het wapen van de Baronnen van Beaufort, die het dorp in 1671 in handen kregen. De hazelaartak kenmerkt de plaatsnaam: Caurot is afgeleid van het Latijnse colretus, hetgeen staat voor een veld met hazelaars.

 

 

 

9.7    Noorwegen

32HEMNE (Provincie Sør Trøndelag)

Dit wapen uit 1991 toont 5 hazelnoten, die de grote hazelaarsbossen bij de plaats symboliseren, vroeger van grote economische betekenis.

 

 

 

 

 

 

 

9.8    Engeland

33HASLEMERE (Surrey, borough Waverly)

Een plaats met ca. 10.000 inwoners.

Het wapen uit 1974 is afkomstig van de regio, waar het stamt uit 1959.

Het veld is bijna een landkaart, met Haslemere midden tussen Hindhead en Blackdown.

De chevron symboliseert de heuvels.

Er staan twee hazelaarbladen en een aantal golven op, die samen de naam Haslemere (water bij de hazelaars) aangeven.

De hinden staan voor het vruchtbare land Hindhead,. De zwarte driehoek onder het chevron staat voor de heuvels van Blackdown.

De kleuren purper en goud staan voor de heide en de Koninklijke patronage.

 

34HASLINGDEN (gemeente Rossendale)

Hazelhoen determinationDe Hazelhoen (grouse) zit op een hazelaartak, die verwijst naar de naam van de plaats.

 

 

 

 

 

 

 

35LEICESTERSHIRE

Het hazelaarblad links onder in de tekststrook refereert aan Lord Hazlerigg, die van 1925 tot 1949 Lord Luitenant was van Leicestershire.

 

 

 

9.9    Oostenrijk

36HASLAU BEI BIRKFELD (Steiermark)

Dit wapen uit 1933 toont een hazelaartak, en de hazelhoen heeft ook nog een hazelaartak in de bek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37BRODINGBERG (Steiermark)

Het wapen uit 1990 toont centraal een paard, vanwege het transport per paard, dat voor deze plaats, gelegen tussen oude belangrijke wegen, zeer belangrijk was.

De kleuren goud en blauw komen van de Cistercienzer Abdij van Rein, bezitter van de plaats.

De verstrooide hazelnoten duiden op het opgenomen plaatsje Haselbach.

 

10      Bronnen:

www.ngw.nl

www.wikipedia.nl

Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé 1885

Vele gemeentelijke websites.

Voorouders.net: regels voor het vernoemen