Stap 4: Bevolkingsregister

We gaan verder met ons onderzoek waar we na Stap 1 gebleven zijn.
Voor de genealoog vormen de gegevens van de burgerlijke stand, samen met die van de bevolkingsregisters, een van de belangrijkste bronnen. De Bevolkingsadministratie in de huidige vorm is geïntroduceerd door Napoleon in 1811 in de vorm van de Burgerlijke Stand. Sindsdien worden er per gemeente akten opgemaakt van alle geboorten, huwelijken en overlijden's. Later werden deze vervangen door het Bevolkingsregister, en nu heet dat Gemeentelijke Basis Administratie.

Maar voor we zo ver zijn: Het blijkt moeilijk om een aansluiting te vinden naar de gegevens in de Burgerlijke stand. Dat komt omdat er privacy-regels zijn afgesproken. Globaal kun je stellen: geboortegegevens zijn pas openbaar na 100 jaar, huwelijksgegevens na 75 jaar en overlijdensgegevens na 50 jaar.
We moeten dus eerst met onze gegevens nog een aantal jaren terug, voordat we de gegevens uit de Burgerlijke Stand kunnen gebruiken.

Gelukkig hebben we wel een aantal hulpmiddelen:
- CBG (Centraal Bureau voor Genealogie)
Het CBG beschikt over de bevolkingsregistratie en mag delen daaruit, tegen een vergoeding, verkopen aan genealogen. Dat zijn de z.g. Persoonskaarten.
Voor personen die overleden zijn tussen 1938 en nu kunt u met de reeds bij u bekende gegevens bij het CBG van deze personen een kopie van de persoonskaart opvragen.
Deze persoonskaart is in 1938 ingevoerd: van alle inwoners van Nederland zijn toen kaarten vervaardigd met een aantal persoonsgegevens. Deze kaarten worden bewaard en bijgehouden door de diverse afdelingen bevolking van de woonplaats van de betreffende persoon. Bij verhuizing ging de persoonkaart mee naar de gemeente-administratie van de volgende woonplaats.

Na het overlijden van de persoon wordt de persoonkaart uit de gemeentelijke administratie verwijderd en wordt hij opgezonden naar het Centraal Bureau voor de Statistiek waar een aantal gegevens van de kaart verwerkt worden.
Na deze verwerking wordt de kaart vervolgens gezonden naar het CBG, waar ze bewaard blijven. Een klein deel van het totale bestand aan persoonskaarten (thans bijna 6 miljoen stuks) is in de 2e Wereld Oorlog verloren geraakt bij bombardementen.

Omdat de persoonskaart recente gegevens bevat, die (nog) niet openbaar zijn, is het niet toegestaan deze kaarten te raadplegen.
Wel is het CBG door de minister van binnenlandse zaken gemachtigd tegen vastgestelde leges uittreksels van deze persoonskaarten te verstrekken.
Dit uittreksel bestaat uit een fotokopie van de persoonskaart, waarbij bepaalde, niet verstrekbare gegevens, worden afgedekt.
De kaarten zijn alfabetisch gesorteerd opgeborgen op familienaam en vervolgens per familienaam op voornaam.
Zorg dat u bij de aanvraag van deze persoonskaart zoveel mogelijk juiste gegevens vermeld. Indien uw gegevens onvolledig zijn of onjuist zullen er zoekkosten door het CBG in rekening gebracht kunnen worden.
Minimaal dient u te beschikken over de juiste achternaam, de voornamen, indien mogelijk de plaats en datum van geboorte of de plaats en datum van overlijden. Bent u bekend met de echtgenoot of echtgenote, vermeld deze dan ook, zodat u er zeker van bent dat u een kopie van de juiste persoonskaart toegezonden krijgt.
Let wel op, dat het alleen zin heeft de persoonskaarten op te vragen van personen, die overleden zijn in de periode van 1938 tot ongeveer 2 jaar voor de datum van de aanvraag. Alleen deze kaarten bevinden zich namelijk bij het Centraal Bureau voor Genealogie.

Wat kunt u aan gegevens terug verwachten is niet gering:
* In ieder geval de correcte familienaam en voornamen van de bewuste persoon.
* Zijn of haar geboorteplaats en geboortedatum.
* De plaats van overlijden en de datum van overlijden.
* De plaats en datum van zijn of haar huwelijk (of huwelijken).
* De persoon (of personen) met wie hij of zij gehuwd was.
* De wijze waarop het huwelijk beëindigd werd.
* De ouders van de op de kaart betrekking hebbende persoon en hun respectievelijke geboortedata.
* De door de persoon uitgeoefende en bij de burgerlijke stand bekende beroepen.
* Indien de persoon op de persoonskaart een man betreft, voorzover bekend, zijn kinderen, met geboorteplaats en -datum en voorzover deze kinderen gehuwd waren met wie en op welke datum.
U ziet het, een schat aan gegevens die u direct een generatie terug brengen.

- Familieberichten
o.a. Mensenlinq en KB
- Bidprentjes
- Grafzerken
- Kranteninformatie
- Resultaatgegevens
Van personen die overleden zijn vind u vaak ook gegevens op de websites met resultaatgegevens (de resultaten van andere onderzoekers).