>

Samenvatting B: Werken met Aldfaer 8

B1  Introductie

Deze samenvatting is bedoeld voor de cursisten van de door Johan van Hassel gegeven workshops Aldfaer I (Starten en werken met Aldfaer 8) en Aldfaer II (Meer doen met Aldfaer).
Hoewel dus niet geschreven voor zelfstudie zullen veel (met name startende) gebruikers er toch bruikbare informatie in kunnen vinden.
Aan het eind van deze samenvatting B kunt u afbeeldingen in Aldfaer toevoegen en kent u de hulpmiddelen voor het handiger werken met Aldfaer.
Het teken   geeft een attentiepunt, een potentiële fout-oorzaak of een tip aan.

B2   Personenlijst

De personenlijst  is een overzicht van alle personen in uw bestand, dat u vaak zult gebruiken om personen op te zoeken.
U kunt een persoon opzoeken door een gedeelte van de naam in te typen.
U kunt de lijst op een van de titelvelden laten sorteren door in de titellijst op één van de kolomtitels te klikken. Als u de SHFT-knop ingedrukt houdt kunt u ook een tweede sorteerveld kiezen.
Let er op dat de sortering van deze lijst ook gebruikt wordt in het hulpvenster bij het inbrengen van een nieuwe persoon. Dat werkt het beste als de 1e sortering op Naam en de 2e sortering op Voornaam is.
U kunt bepalen welke kolommen u (niet) wilt zien door met de rechter muisknop op een titelveld te klikken en een vinkje te plaatsen of weg te halen bij de betreffende kolom(men).
U kunt ook de volgorde van de getoonde kolommen veranderen door met de ingedrukte linker muisknop het titelveld te verslepen.
U kunt de Personenlijst vast zetten in het hoofdvenster via Instellingen>Vensters>Hoofdvenster>Personenlijst zichtbaar.

B3  Handig werken

-  Navigatie.
Met de groene pijlen in de knoppenbalk kunt u terug (en eventueel weer vooruit) bladeren.
Als u met de rechter muisknop op de bladwijzerbalk (onderaan het scherm) klikt krijgt u een overzicht van alle personen die u tijdens deze werksessie als hoofdpersoon op het scherm hebt gehad. U kunt daaruit een persoon selecteren door erop te klikken.
-  Sneltoetsen.
Aldfaer beschikt over veel sneltoetsen. Zie Help>Alle functies op een rij.
De in Windows gebruikelijke toetscombinaties werken ook in Aldfaer, zoals CTRL A (alles selecteren), CTRL B (vet drukken), CTRL C (kopiëren), CTRL F (zoeken), CTRL I (schuin drukken), CTRL P (printen), CTRL S (bewaren), CTRL U (onderlijnen), CTRL V (plakken), CTRL X (verwijderen), CTRL Y (ongedaan maken herstellen), CTRL Z (ongedaan maken).
Een zeer handige sneltoets is functietoets F9. Als u met meerdere vensters tegelijk werkt (b.v. het hoofdscherm en de Personenlijst) is het handig om een overzicht van geopende vensters te hebben. U krijgt dit met de functietoets F9. U kunt dit hulpvenster vastzetten op uw scherm (dan blijft het steeds zichtbaar) door op de punaise linksboven te klikken.
-  Verborgen functies.
Wanneer deze beschikbaar zijn verandert de cursor in een zwarte pijl. Wanneer u onderaan het scherm een C ziet staan, dan kunt u door het indrukken van de CTRL toets de persoonsgegevens van de betreffende persoon (b.v. een kind of ouder) oproepen. Wilt u deze samenvatting permanent zien, dan klikt u op SHFT of kiest u  Persoon>Samenvatting. Die blijft dan staan als u naar een andere persoon navigeert (ook F9 gebruiken).
Als u tijdens het gebruik van CTRL+muis op de letter C klikt wordt er een kopie van de samenvatting gemaakt en in de Windows buffer geplaatst, die u met CTRL+V direct in een tekstverwerker kunt plaatsen.
Een naar boven wijzend pijltje onderaan op het scherm geeft aan dat de SHFT toets gebruikt kan worden, b.v. voor het oproepen van instellingen bij de keuze van een rapport (zie ook paragraaf B 10).
Als u onderaan het scherm dit rechthoekje  ziet (een afbeelding van de muis) dan is er een hulpmiddel beschikbaar via de rechter muisknop. U kent dit al van het toevoegen van partner, kinderen en ouders. Maar ook getuigen, afbeeldingen of feiten kunt u op deze wijze toevoegen.
- Automatisch openen van tabbladen. Als u dubbelklikt op de omschrijving Naam, Geb, Ged, Ovl of Bgr in het hoofdvenster opent automatisch het bijbehorende Tabblad. In- of uitschakelen van deze functie kan via Vensters>Hoofdvenster>Automatisch tabbladen selecteren.
-  Symbolen
Symbolen geven nadere informatie bij persoonsgegevens (geslacht en zekerheid van de informatie) en op Tabbladen (aanwezigheid van aanvullende informatie). U kunt deze symbolen aan/uit zetten via Instellingen>Vensters.

 

 


B4  Hulpmiddelen: GEDCOM

GEDCOM (afkorting van GEnealogie Data COMmunicatie) is een (niet van een programma afhankelijke) standaard voor opslag van genealogische gegevens. Op deze wijze kunt u uw gegevens exporteren naar een ander pakket, b.v. GensDataPro of PRO-GEN. Ook kunt u gegevens van anderen importeren.
Exporteren doet u via Bestand>Exporteren.
Als u de SHFT knop ingedrukt houdt bij het kiezen van Exporteren krijgt u de mogelijkheid om uw instellingen te controleren of te veranderen. Meestal wilt u een zo compleet mogelijk bestand afleveren, maar als het GEDCOM bestand bestemd is voor plaatsing op het internet wilt u wellicht juist de informatie beperken en b.v. niet alle notities opnemen in het bestand.
Een GEDCOM bestand van een andere onderzoeker kunt u in Aldfaer importeren via Bestand>Importeren.
Als een mede-genealoog zijn gegevens op de computer heeft staan kunt u hem/haar wellicht vragen om daarvan een GEDCOM te maken. Doe dit in een zo vroeg mogelijk stadium om dubbele invoer te voorkomen.
Let wel op of u het externe bestand in uw eigen bestand wil toevoegen of dat u er een apart stamboombestand van wilt maken. U bepaalt dat met het vinkje links boven in het importvenster.
Als u twee bestanden koppelt zal het vaak voor komen dat u dubbele personen in uw bestand introduceert. Die tweede persoon kunt u verwijderen nadat u eerst de relaties van deze persoon heeft ontkoppeld. Die relaties moet u dan later herstellen naar de eerste persoon.
Hebt u twee bestanden waarin personen dubbel voor komen, probeer dan te voren in één Aldfaer-bestand die personen te verwijderen, en voeg de bestanden pas daarna samen. Dat scheelt u later veel werk.
Als u een mooi overzicht ziet in een ander genealogie-programma dan kunt u uw eigen gegevens exporteren als een GEDCOM bestand, en dat dan importeren in het desbetreffende programma (dat u eventueel in een demoversie van internet kunt downloaden) en zo de gewenste uitvoer maken.

B5  Hulpmiddelen: Online diensten: MyHeritage

Online diensten geven functionaliteit via een online verbinding met een website. Momenteel is dat alleen MyHeritage.
Aldfaer gebruikt nu de Smart Matching™ en Record Matching van MyHeritage om overeenkomsten (matches) te vinden tussen de informatie die MyHeritage bewaart en de gegevens in uw Aldfaer-stamboom. U kunt ze nu bekijken en de gegevens eventueel handmatig overnemen.
Smart Matching™ vergelijkt de gegevens in uw stamboom met de gegevens van de stambomen op MyHeritage.
Record Matching vergelijkt de gegevens in uw stamboom met de historische gegevens op MyHeritage. De verzameling historische gegevens bestaat uit een groeiende collectie van miljarden records zoals geboortedocumenten, volkstellingsregisters, krantenartikelen en meer.
Als er naar matches gezocht wordt ziet u een knipperend lichtgroen blokje met een vraagteken. Als er resultaten worden gevonden wordt het blokje donkergroen en toont dan het aantal gevonden matches. Deze groene blokjes worden ook in de Personenlijst getoond.
Als u de muiscursor op een groen blokje plaatst (dus niet klikken) wordt een samenvatting van de gevonden resultaten getoond.
Klikt u op het blokje dan wordt een webpagina getoond met de gevonden matches. U kunt deze zonder abonnement beoordelen en eventueel overnemen. Documenten of profielen bekijken en matches bevestigen of afwijzen kan alleen met een abonnement.
Zijn er geen matches gevonden dan blijft het blokje lichtgroen en toont het getal 0.
Via Instellingen > Online diensten > MyHeritage kunt u kiezen welke matches getoond moeten worden, en de gewenste betrouwbaarheid van de te tonen matches instellen. De betrouwbaarheid slaat op de kans dat de vergeleken personen ook dezelfde zijn, dus niet op de betrouwbaarheid van b.v. een geboortedatum. Die is immers ingebracht in MyHeritage door een onbekend persoon. U moet dus altijd de herkomstbron registreren en de gegevens van MyHeritage verifiëren.
Een hoog ingestelde Betrouwbaarheid geeft uiteraard minder matches.
Status is alleen van belang bij een abonnement.
Zodra de overeenkomsten (matches) zijn bepaald wordt de informatie uit Aldfaer automatisch door MyHeritage verwijderd. Aldfaer-gebruikers ontvangen Smart Matches™ uit de stambomen van MyHeritage-gebruikers, maar het omgekeerde is dus niet het geval: MyHeritage-gebruikers kunnen geen gegevens uit stambomen van Aldfaer-gebruikers ontvangen.
Het online privacyfilter van Aldfaer is ingeschakeld. Gegevens van levende personen worden niet naar MyHeritage gestuurd. U kunt het online privacyfilter uitschakelen bij de instellingen van MyHeritage.

B6  Hulpmiddelen: Stamboomzoeker

Als u (al dan niet per ongeluk) meerdere bestanden hebt aangemaakt en u weet niet meer in welke map(pen) ze staan, kunt u dat nagaan via: Bestand>Zoek Aldfaer bestanden. Maak hier uw keuze of u Programmabestanden, Stamboomgegevens of Veiligheidskopieën wilt zien.
U kunt de bestanden in deze lijst opschonen door het te verwijderen bestand te selecteren en dan SHFT+DEL in te toetsen.
Alleen voor ervaren computer-gebruikers: Soms zijn er fouten in het gedrag van Aldfaer waarvan de oorzaak niet te vinden is. Het kan dan helpen om het programma-bestand Aldfaer.iniprogram te hernoemen of te  verwijderen. Aldfaer maakt na herstarten automatisch een nieuw bestand aan.

B7  Hulpmiddelen: Bladwijzer en Referentiepersoon

Via Persoon>Bladwijzer kunt u een verwijzing naar een of meer personen onderaan in het Aldfaer hoofdscherm plaatsen, zodat u, door er op te klikken, altijd direct naar die persoon kunt navigeren. De tekst en tekstkleur van een bladwijzer kunnen bewerkt worden door op de bladwijzer te klikken met de rechtermuisknop. Bovendien kunnen bladwijzers ten opzichte  van elkaar verplaatst worden.
Als u met de rechter muisknop op de bladwijzerbak klikt krijgt u een overzicht van alle personen die u tijdens deze werksessie als hoofdpersoon op het scherm hebt gehad.
Een Referentiepersoon is een soort Bladwijzer met extra functionaliteit. U kunt een persoon als referentie opgeven via Persoon>Maak referentiepersoon. Door daarna, als u met een andere persoon bezig bent, op de knop met het groene huisje te klikken, gaat u direct terug naar deze referentiepersoon (b.v. uzelf, maar ook tijdelijk b.v. een persoon waar u mee bezig bent).
Tevens ziet u overal bij het voorgeslacht van de referentiepersoon de kwartierstaat-nummers verschijnen, waardoor u gerichter kunt zoeken (b.v. in het Personenoverzicht).
U kunt via Extra >Instellingen>Vensters de voorouders van de referentiepersoon een kleur geven, en het nageslacht een andere kleur. Zo ziet u direct in overzichten of er een familieverband is met de referentiepersoon.

B8  Koppelen van afbeeldingen en andere bestanden

Aldfaer biedt de mogelijkheid om foto’s, tekstdocumenten, video’s, scans, geluidsbestanden etc. te koppelen aan een persoon. U koppelt een bestand via Persoon>Koppelen bestand, maar u kunt ook op het Tabblad Persoon in het rechter venster klikken met de rechter muisknop om een bestand te (ont)koppelen.
U gaat naar het te koppelen bestand en klikt daar op. Er zijn daarbij twee mogelijke werkwijzen:
-         U zet de te koppelen bestanden vooraf in de map Materiaal. U kunt dan ook de map materiaal verdelen in sub-mappen. Deze werkwijze verdient de voorkeur.
-         U koppelt het materiaal op de oorspronkelijke plaats (b.v. Mijn Afbeeldingen), en Aldfaer zal vragen of er een kopie geplaatst moet worden in de map Materiaal. Deze vraag met Ja beantwoorden, anders zult u, bij gebruik van het Aldfaer bestand op andere computers, de afbeeldingen niet zien. Met deze werkwijze kunt u niet met sub-mappen werken.
Fotobestanden kunnen van alle gangbare types zijn, maar geluidsbestanden alleen van het type WAV en videobestanden alleen van het type AVI of MPE.
Let er op dat u, indien u iets anders dan een foto koppelt, bij bestandstype het juiste type bestand kiest.
Indien het gekoppelde bestand een foto is ziet u die direct verschijnen op het Tabblad Persoon.
Aldfaer bevat een ingebouwde fotoviewer, waarin u een gekoppelde afbeelding groter kunt bekijken. Klik onder de betreffende afbeelding op het vierkantje in het midden tussen de navigatieknoppen (of dubbelklik op de afbeelding). Daarin zal de afbeelding echter niet groter getoond kunnen worden dan u die zelf hebt ingegeven (dus afhankelijk van de resolutie).
Klik in de fotoviewer op de knop Bewerken om het programma op te starten dat binnen Windows standaard aan dit type bestand is gekoppeld.
Klikt u dubbel op een ander type bestand dan een foto, dan zal Aldfaer automatisch de applicatie openen, die op uw computer gekoppeld is aan het type bestand. Dubbelklikt u bijvoorbeeld op een HTML document dan zal uw internet browser worden opgestart om de inhoud van het bestand op het scherm te tonen.De koppeling met andere documenten wordt aangegeven door een icoon dat in het Windows register gekoppeld is aan het type bestand.
De getoonde naam is de bestandsnaam in de map materiaal, maar deze kunt u wijzigen door in de omschrijving te klikken.
Standaard wijst Aldfaer een gekoppeld bestand toe aan de persoon zelf. U kunt nu een gekoppeld bestand ook toewijzen aan één gebeurtenis (geboorte, geboorteaangifte, doop, overlijden, overlijdensaangifte, een lijkbezorgingsvorm, een relatievorm) of aan één van de Feiten vermeld op het tabblad Feiten. Klik daartoe onder de afbeelding op het veld "Hoort bij" en selecteer de gewenste gebeurtenis of feit. Na selectie verschijnt er in het bijbehorende tabblad een kleine afbeelding van het gekoppelde bestand. Uit- of Aan zetten kan bij Instellingen>Hoofdvenster>Kleine Afbeeldingen zichtbaar.
Behalve bij Geboorte worden alleen die Gebeurtenissen / Feiten getoond waarbij er minstens één gegeven ingevuld is.
Bedenk vooraf welke bestanden u in Aldfaer wilt koppelen. Wilt u alle foto’s etc. die u hebt koppelen aan de personen, of alleen een selectie van foto’s die in Aldfaer een bepaalde functie hebben. Wilt u alle scans opnemen of alleen de heel bijzondere?
Overweeg goed hoe u de map Materiaal gaat indelen. U hebt al snel honderden foto’s e.d. Stopt u alles in één en dezelfde map, dan is het geheel niet overzichtelijk meer en dient u heel veel te scrollen om een bestand te vinden. Maak b.v. een map per persoon, per tak, per periode of per soort materiaal (foto’s, scans, video etc). Indien nodig kunt u later de indeling van de map Materiaal nog wel enigszins veranderen (door de bestanden in een nieuwe submap te plaatsen en   Bestandsherstel te kiezen).
U kunt ook b.v. alle originele foto’s in (Mijn) Afbeeldingen bewaren, en de map Materiaal alleen vullen met een kopie. U kunt dan later gemakkelijk de foto in Aldfaer weggooien als u een betere hebt, zonder u druk te maken of u het origineel nog ergens hebt. Bovendien kunt u volstaan met kopieën met mindere resolutie (72 dpi is voldoende voor beeldschermgebruik) of met uitsnedes.
Gebruik geen speciale lettertekens zoals ö é ä à ü è ç e.d. in de bestandsnamen. Is voor Aldfaer geen probleem, maar niet alle servers kunnen daarmede overweg en het kan later bij publicatie op internet problemen veroorzaken.
Als u met de SHFT-toets ingedrukt op een foto klikt, krijgt u een informatievenster te zien met de plaats waar dit bestand zich op uw computer bevindt.
Voor elke gekoppelde foto kunt u aangeven of u die wilt publiceren in uw overzichten door een vinkje te zetten bij Publiceren.
De aangevinkte foto('s) worden pas echt in uw overzichten meegenomen als u een vinkje hebt gezet bij Materiaal publiceren bij de instellingen voor Tekstoverzichten. Hier kunt u ook aangeven dat u alleen de eerste foto wilt publiceren (hoewel er meerdere aangevinkt kunnen zijn).
Als u de volgorde van de foto's wilt wijzigen klikt u met de rechter muisknop op een foto.                                           
Het  vinkje bij de foto zorgt er ook voor dat bij het exporteren naar een GEDCOM-bestand de koppelingen naar een of meer bestanden in de export kunnen worden meegenomen (mits u dit bij de instellingen voor GEDCOM export hebt aangegeven). De gekoppelde bestanden zelf worden niet in de GEDCOM meegenomen.
Aldfaer bevat een ingebouwde fotoviewer, waarin u een gekoppelde afbeelding kunt bekijken. Klik onder de betreffende afbeelding op het vierkantje in het midden tussen de navigatieknoppen (of dubbelklik op de afbeelding). Klik in de fotoviewer op de knop Bewerken om het programma op te starten dat binnen Windows aan dit type bestand is gekoppeld.
Klikt u dubbel op een ander type bestand dan een foto, dan zal Aldfaer automatisch de applicatie openen, die op uw computer gekoppeld is aan het type bestand. Dubbelklikt u bijvoorbeeld op een HTML document dan zal automatisch uw internet browser worden opgestart om de inhoud van het bestand op het scherm te tonen.
Onder Tonen>Materiaallijst vind u een overzicht van alle gekoppelde bestanden (materialen).
U kunt een bestand opzoeken door een gedeelte van de naam in te typen.
U kunt de lijst op een van de titelvelden laten sorteren door in de titellijst op één van de kolomtitels te klikken. Als u de SHFT-knop ingedrukt houdt kunt u ook een tweede sorteerveld kiezen.
U kunt bepalen welke kolommen u (niet) wilt zien door met de rechter muisknop op een titelveld te klikken en een vinkje te plaatsen of weg te halen bij de betreffende kolom(men).
U kunt ook de volgorde van de getoonde kolommen veranderen door met de ingedrukte linker muisknop het titelveld te verslepen.

B9   Rapporten

Natuurlijk wilt u de, door u in Aldfaer ingebrachte, gegevens op een gestructureerde manier als uitvoer tonen, b.v. om een mooi schema te maken, teksten op papier te zetten als onderzoekshulp, om te publiceren op internet of in een boek, of om een bestand aan te maken voor gebruik in een ander programma.
Alle uitvoer in Aldfaer is gebaseerd op het gebruik van sjablonen. Een sjabloon is een model voor een bepaalde uitvoeringsvorm.
Met de installatie van Aldfaer wordt een reeks standaard sjablonen meegeleverd.
Binnen elk rapport zijn meestal nog variaties mogelijk d.m.v. de instellingen. Zo kunt u bij diverse rapporten b.v. kiezen of u vanuit het heden naar het verleden of andersom wilt werken, hoeveel generaties getoond moeten worden, of notities en foto's wel of niet te zien moeten zijn.
Aldfaer kent standaard de volgende rapporten, zowel in tekstvorm als in grafische vorm:

- Afstammingsreeks, afstamming hoofdpersoon t.o.v willekeurige voorouder d.m.v. kwartierstaatnummer,
- Genealogie, alle personen die in mannelijke lijn afstammen van de hoofdpersoon. Zonen én dochters worden vermeld, maar het nageslacht van de dochters niet.
- Kwartierstaat, overzicht van alle voorouders van de hoofdpersoon, zowel mannelijke als vrouwelijke lijn, met nummering volgens Kekule von Stradonitz. Bij Kwartierherhaling (één persoon komt meerdere keren voor) kan een herhaald kwartier volledig weergegeven worden (mooier in een grafisch rapport) of er kan bij de tweede en volgende keer worden verwezen naar de eerste (duidelijker in b.v een tekstrapport).
- Matrilineaire reeks, overzicht van de voorouders in rechte vrouwelijke lijn van de hoofdpersoon.
- Naamgenealogie, overzicht van alle personen die afstammen van de hoofdpersoon en die dezelfde achternaam dragen. Alle kinderen worden vermeld, maar het nageslacht van de kinderen met en andere achternaam niet. Instelling voor b.v. tussenvoegsels en spellingsvarianten.
- Naamreeks, overzicht van de voorouders die dezelfde achternaam dragen als de hoofdpersoon.
- Nageslacht vrouwelijke lijn, overzicht van personen die in vrouwelijke lijn afstammen van de hoofdpersoon. Zonen en dochters worden vermeld, maar het nageslacht van de zonen niet.
- Parenteel, overzicht van alle afstammelingen van de hoofdpersoon, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn.
- Persoonskaart (alleen tekst) , overzicht van de hoofdpersoon en eventueel van zijn of haar gezin. Inclusief gebeurtenissen overzicht.
- Stamreeks, overzicht van de voorouders in rechte mannelijke lijn van de hoofdpersoon.
Tevens zijn er een aantal tekstrapporten, vervaardigd volgens de nadrukkelijke wensen van het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag. Op de inhoud van deze rapporten heeft u geen enkele invloed.
Al deze rapporten zijn te vinden via Tonen>Rapporten of onder de knop  rapporten  rapporten
Van deze rapporten zijn er 5 snel bereikbaar via een eigen knop:
 Voorgeslacht in tekstvorm of in grafische vorm, al naar gelang de instellingen een Kwartierstaat, een Stamreeks of een Matrilineaire reeks.
 Nageslacht in tekstvorm of in grafische vorm, al naar gelang de instelling een Parenteel, een Genealogie of een Marenteel.
 Persoonskaart van één persoon.
Aldfaer zal een rapport maken met de reeds bestaande instellingen. Als u een rapport hebt gekozen kunt u in het venster de instellingen aanpassen. U kunt ook bij de keuze van de uitvoer de SHFT toets ingedrukt houden.

B10   Instellingen voor Rapporten

De inhoud van al de rapporten (behalve de CBG-rapporten) kunt u naar eigen keuze bepalen via de Instellingen, bereikbaar via Extra>Instellingen>Rapporten of de knop instellingen
Rapporten
> Code (zie paragraaf A9) op het overzicht wel/niet tonen.
> Index: Hiermee kunt u aan het einde van het rapport een index laten tonen, met alle in het rapport genoemde personen..
> Lettertype en -grootte: U kunt bij sommige rapporten lettertype en -grootte van het rapport aanpassen. Heeft dus geen invloed op de lettergrootte van uw gewone Aldfaer schermen.
> Zekerheid wel of niet tonen, en met welke bewoordingen.
> Soort Nummering bij Nageslacht rapporten aanpassen.
> Volgorde van heden naar verleden of andersom in sommige rapporten.
> Bij Lijnen geeft u aan of u alleen de vrouwelijke, of juist de mannelijke of beide lijnen wilt zien.
> Bij Begrenzing geeft u het aantal generaties in het rapport aan. Geen begrenzing betekent dat het rapport erg groot kan worden.
> Voor de instelling Extra Genereren Gendexbestand zie paragraaf C8.

Bestanden
> Standaard mappen die gebruikt worden voor de rapportuitvoer en de invoegtoepassingen (zie paragraaf C12).
> Standaard tekst en grafische rapporten. Hier ziet u welk rapport getoond wordt onder de 5 snelle rapporten. rapport

Grafisch
> De achtergrondkleur voor de blokken.
> Formaat van het grafisch veld. De maat em gebruikt als eenheid de breedte van de letter m.
> Overig bepaalt of u de geslachtsaanduiding wilt tonen.
> Kwartierstaat geeft of u ook (lege) blokken wilt zien voor personen die u nog niet in uw bestand hebt. Tevens kunt u aangeven hoeveel generaties er op een pagina getoond moeten worden.
Let er op dat deze instelling in overeenstemming is met de instelling van het aantal generaties bij Rapporten. Anders worden generaties wellicht niet getoond.
> Bij Nageslacht kunt u kiezen of er in het overzicht namen en data getoond moeten worden. Ook hier kunt u het aantal generaties op een pagina kiezen.
> Bij Kwartierstaat en Nageslacht kunt u aangeven of personen, die meerdere keren in uw kwartierstaat voorkomen (kwartierherhaling), volledig getoond moeten worden of dat er bij de tweede een verwijzing moet worden gebruikt naar de eerste keer dat de persoon getoond wordt. Ook kunt u kiezen of u nummers bij de personen wilt zien.
Tekst
> Onder Presentatie kunt u aangeven welke gegevens u wel of niet in het rapport getoond wilt hebben (b.v. foto's, notities, feiten).
> Uitwerken van het Nageslacht kan per generatie of per tak.
> Bij Datum kunt u kiezen of u de naam van dag en maand benoemd wilt zien.
> Bij Formaat afbeelding kunt u de grootte van een afbeelding kiezen. Let er op dat Aldfaer een afbeelding wel kleiner, maar niet groter kan afbeelden dan u zelf hebt ingebracht (dus afhankelijk van de resolutie).
> Bij Kwartierstaat kunt u aangeven of personen die meerdere keren in uw kwartierstaat voorkomen (kwartierherhaling) volledig getoond moeten worden of dat er bij de tweede een verwijzing moet worden gebruikt naar de eerste keer dat de persoon getoond wordt.

B11  Bonus rapporten

Naast de standaardrapporten is er een extra set rapporten beschikbaar, de Bonusrapporten. Deze rapporten zijn vóór Aldfaergebruikers gemaakt dóór Aldfaergebruikers, met het doel handige overzichten te bieden ten behoeve van stamboomonderzoek.
Ze zijn beschikbaar via Tonen>Rapporten>Extra Rapporten>Bonus Rapporten of via de knop rapport.
Voor een aantal rapporten is het noodzakelijk dat de SVG viewer is geinstalleerd op uw PC. U krijgt anders een rapport met alleen een vierkantje. Ga naar www.adobe.com/nl/svg/viewer/install/index.html en download daar de juiste versie (ook voor Windows Vista, 7, 8 en 10 kiest u de XP-versie). Nu zal het overzicht wel getoond worden.
Ook bij de Bonusrapporten zijn per rapport diverse instellingen mogelijk. Let er op dat ook de gewone instellingen (zie paragraaf B10) van belang zijn.
Enkele voorbeelden van Bonusrapporten:
- Communicatie: Correspondentie (adreslijsten en etiketten) en Aanvraag Persoonskaarten bij het CBG.
- Exporteren: Gegevens overbrengen naar CD, internet, een boek of Excel.
- Grafisch, onderverdeel naar Voorgeslacht, Voorgeslacht én Nageslacht, Nageslacht en Tekst én Grafisch. Deze groep geeft een aantal fraaie mogelijkheden voor het maken van overzichten, b.v. een Voorouderboom, een Fotostamboom, Familiecirkel etc.
- Locaties: Rapporten voor het weergeven en vinden van locaties via Google Maps.
- Materiaal: In deze rubriek worden alle sjablonen getoond die primair gericht zijn op het gekoppelde materiaal zoals foto's en tekstdocumenten.
Diavoorstelling maakt een slideshow van de foto's in het bestand.
Fotoboek van het gehele bestand, het nageslacht van de hoofdpersoon, alleen de hoofdpersoon of de hoofdpersoon en diens gezin.
Fotomateriaal geeft van iedere persoon het gekoppelde materiaal, met of zonder afbeelding.
Groepsfoto geeft de mogelijkheid om personen op een groepsfoto van een label (b.v. naam) te voorzien. 
- Overzichten: Alle Aantekeningen, alle Feiten, alle Familienamen, alle Getuigen, gezinsblad in tabelvorm, kwartierbladen (steeds 31 personen per pagina), Leeftijden, Persoonskaart, Relaties en gegevens ervan, Sorteer als overzicht, Stamreeks, lijst van verwanten, voorouderlijn (Bloedlijn naar een verre verwant).
- Privacy: Overzicht van personen die geen of juist wel toestemming hebben gegeven tot publiceren, overzicht personen die onder het filter vallen.
Statistieken: Broninformatie, leeftijdenoverzicht.
Uitzoeken. Ontbrekende bronnen, lijst uit te zoeken zaken, dubbele personen, geen partners, gegevenscontrole, onvolledige datums.

Bij Bonus Updates treft u de kenmerken van de nieuwe Bonusrapporten aan en wat er onlangs gewijzigd is.
Een overzicht van de Bonusrapporten vind u in samenvatting D.

B12   Printen en opslaan van overzichten

Aldfaer maakt de overzichten in de taal HTML, de taal van internet. Het rapport wordt opgeslagen in een .htm of .html bestand, en daarna getoond in een eigen browser van Aldfaer. Sommige rapporten worden óók opgeslagen in een .svg bestand (meer hierover in paragraaf C10).

Als u een rapport maakt kunt u dit direct opslaan of afdrukken. U klikt daartoe resp. op het discette- of printersymbool. Zijn die iconen niet aanwezig (b.v. op de Personenlijst), klik dan op het gele pagina-icoon, dan wordt alsnog een rapport aangemaakt dat u kunt opslaan of printen.
Wilt u een tekstbestand bewerken, sla het dan eerst op, open uw tekstverwerker en open dan van daar uit het zojuist opgeslagen document. De meeste tekstverwerkers (b.v. Word of OpenOffice) kunnen HTML lezen. U kunt een tekstbestand eventueel ook openen in een spreadsheetprogramma (b.v. Excel).
Gekoppelde foto's kunnen getoond worden in rapporten, maar tekstdocumenten of PDF-bestanden niet. U ziet dan enkel een icoon, net als bij geluids- en videofragmenten.

U kunt de rapporten met meer instellingen afdrukken als u ze toont in b.v. Internet Explorer (IE). Maak het grafische overzicht in Aldfaer en klik op het icoon: . Het rapport wordt nu getoond in uw standaardbrowser (IE, Edge, Chrome, Firefox).
Klik in IE op  en kies Afdrukken>Afdrukvoorbeeld. U kunt nu met de instellingen het schema precies op de gewenste maat instellen.
Is IE niet uw standaardbrowser? Sla het document op, klik er et de rechter muisknop op en kies Openen met IE.
Bij de Bonusrapporten staat een uitgebreide verhandeling over printen van rapporten. Zie Bonusrapporten>Grafisch>Grafisch Printen.

B13  Privacy

Privacy wordt in Aldfaer beheerd door de instelling Privacy in de instellingen en het venster privay op het tabblad Diversen. Zo kunt u er voor zorgen dat u geen gegevens publiceert van b.v. personen die nog niet zijn overleden of van personen die geen toestemming tot publicatie hebben gegeven.
In het instellingenvenster kunt u instellen of u het privacyfilter wilt gebruiken en welke algemene regels gelden voor het publiceren van gegevens (in overzichten, GEDCOM).
U kunt aangeven wat er bij personen die niet voor publicatie in aanmerking komen, getoond moet worden: Niets (dus er is geen indicatie van het bestaan van die persoon), een aanduiding (b.v. Vanwege privacy niet publiceren) of alleen de Naam.
Voor de archieven geldt privacy tot 50 jaar na overlijden. Op het internet wordt vaak de regel gehanteerd dat personen zijn overleden. Zet dan toch niet 0 jaar na overlijden maar b.v. 1 of 2 jaar.
Op het tabblad Diversen kunt u per persoon een nadere privacy-instelling aangeven.
Het online privacyfilter, dat bepaalt of er gegevens van personen aangeboden worden aan de online diensten, wordt geactiveerd door een vinkje te zetten achter privacyfilter op het instellingenvenster voor Online diensten. Dat is dus onafhankelijk van de algemene instellingen.
Bij het maken van rapporten wordt gevraagd of rekening moet worden gehouden met het privacyfilter. Als u kiest voor Nee, zal het vinkje Niet Publiceren niet meer relevant zijn.
De algemene instellingen voor privacy prevaleren boven een eventueel geplaatst vinkje bij Toestemming verleend.

B14  Uitzoeken

Op tabblad Diversen Onder Uitzoeken kunt u aangeven welke informatie u voor deze persoon nog wilt uitzoeken. De onderste drie lege regels kunt u naar eigen inzicht gebruiken.
Elk geplaatst vinkje wordt zichtbaar gemaakt in de Personenlijst (vet gedrukt). De eigen regels worden getoond via een uitroepteken. U kunt de personenlijst op Uitzoeken laten sorteren, zodat u een To-Do lijst kunt maken.
Tevens komt achter de naam van een persoon op b.v. de personenlijst en op het tabblad Diversen het loep symbool.

B15  Controleren

In Aldfaer zijn diverse controlemogelijkheden ingebouwd.
- Controle van de gegevens van de persoon in het hoofdvenster. Persoon>Controleer gegevens.
- Controle van de hele stamboom. Stamboom>Controleer gegevens. Hier controleert u op Personen die nog geen enkele relatie hebben met andere personen (met andere woorden alle "losse" personen uit de stamboom), Dubbele personen (personen van wie de gegevens zoveel overeenkomsten vertonen, dat zij mogelijk gelijk zijn) en Fouten in database (controleren of personen bijvoorbeeld meer dan twee biologische ouders hebben). Per persoon kunt u nog controleren op leeftijd, geslachtsaanduiding, levenloos en de logische volgorde van data (b.v. kind geboren na overlijden moeder)
Bij controleren op leeftijd kunt u aangeven of alle personen boven een door u te kiezen leeftijd als overleden gemarkeerd dienen te worden. U krujgt dan niet meer de door Aldfaer berekende hogere leeftijd te zien.
Wilt u personen uitsluiten van controle, b.v. omdat u steeds meldingen krijgt van volgens uzelf juiste feiten, dan kan dat door een vinkje te plaatsen op het tabblad Diversen. Overigens kunt u bij het uitvoeren van de controle alsnog aangeven dat u ook de personen bij wie die vinkje wel is gezet in de controle wilt meenemen.
Als u bij uitsluiten van controle een vinkje plaatst, zal de persoon in het geheel niet meer gecontroleerd worden, ook niet op andere dan de door u als juist gesignaleerde meldingen.
-  Bij de Bonusrapporten zitten onder de categorie Uitzoeken ook een aantal controlerapporten (zie ook paragraaf B11).

B16   Onderhoud

Normaal gesproken worden wijzigingen aangebracht in het hoofdvenster van Aldfaer. Deze wijzigingen gelden echter alleen voor de persoon die op dat moment in het hoofdvenster staat. Soms kan het echter voorkomen dat een wijziging voor alle personen uit de stamboom moet worden gemaakt, bijvoorbeeld een plaatsnaam die verkeerd geschreven is. Om te voorkomen dat de wijziging dan persoon voor persoon moet worden aangebracht kunt u dit met de functie Onderhoud (Stamboom>Onderhoud) veel sneller en efficiënter regelen. In dit venster kiest u de betreffende tekst en klikt erop met de rechter muistoets.
-         Teksten wijzigen. U typt de goede tekst en deze zal door het gehele bestand aangepast worden. Op deze wijze kunt u b.v. ook de plaatsnamen uniform vermelden (b.v. ’s-Gravenhage,  ’s Gravenhage etc. vervangt u door Den Haag).
Bij het onderhoud van Achternamen en Tussenvoegsels is het zoeken naar teksten hoofdlettergevoelig. Als u wilt kunt u dit met het betreffende vinkje uitschakelen.
Als u, door het automatisch aanvullen, bij het typen van gegevens in Aldfaer steeds een afwijkende tekst krijgt (b.v. een naam zonder hoofdletter), kunt  dat hier aanpassen.
-         Aangeven hoe deze tekst gesorteerd moet worden. Binnen een familie kan een familienaam verschillend gespeld zijn. Dit kan b.v. het gevolg zijn van slordigheden van (immigratie-)   ambtenaar, priester of dominee. Toch wil je alle varianten van de naam in één overzicht gesorteerd zien. Ook voor plaatsnamen kan dat gelden. Type bij b.v. de plaatsnaam Barrier (Lommel) de naam Lommel. Vanaf nu wordt Barrier (Lommel) gesorteerd als Lommel.
-         Overbodige teksten verwijderen. Als u al een langere tijd met uw stamboom bezig bent hebt u allerlei teksten ingevoerd en deze wellicht later weer gewijzigd. Het kan dan voorkomen dat er nog teksten in uw stamboom worden bewaard, die u eigenllijk niet meer nodig hebt. Deze teksten worden ook niet meer door Aldfaer gebruikt, maar vervuilen nog wel uw stamboom en worden ook getoond bij het Automatisch aanvullen. Om heel snel al die overbodige teksten te verwijderen klikt u op deze knop. U krijgt een melding als er verwijderde teksten zijn aangetroffen.
-         Zoek bijbehorende personen. Met deze knop worden alle personen getoond bij wie u de betreffende tekst kunt terugvinden, en in welk veld die tekst staat.
Deze zoekfunctie heeft nog extra mogelijkheden: U kunt die ook gebruiken om alle personen te laten zien die een gelijke omschrijving hebben in b.v. naam, voornaam, code, beroep, woonplaats, straat, functie, onderscheiding, etc.

B17  Plaatsnamen in Google Maps

Als u met de ALT knop ingedrukt klikt op een plaatsnaamveld of een adresfeit opent een nieuw venster met de locatie in Google Maps.

B18  Overige Instellingen

We hebben in de diverse paragrafen al heel wat instellingen gezien. Nu de rest:
Algemeen: Soms kunt u aangeven dat u bepaalde dialogen niet meer wilt zien (b.v. de vraag of u een veiligheidskopie wilt maken bij het afsluiten). Wilt u de vraag toch weer laten zien, klik dan op: Toon alle   dialogen.
Rapporten:   Zie paragraaf B10.
Vensters: Hier kunt u de kleuren voor de referentiepersoon (zie paragraaf B7) bepalen. Ook kunt u aangeven welke symbolen wel/niet getoond moeten worden.
Bij overig kunt u b.v. aangeven hoe een selectie getoond moet worden. Ziet u b.v. moeilijk welke partner bij een persoon geselecteerd is, dan kunt u hier de gewenste kleur aangeven.
In Hoofdvenster kunt u diverse instellingen kiezen. B.v: Wilt u de omschrijving van een veld zien als u er met de cursor over heen beweegt, of doop en begrafenisveld getoond moeten worden als u er geen gegevens in hebt staan, automatisch Tabbladen selecteren zal het juiste tabblad oproepen als u bezig bent met het inbrengen of wijzigen van Geboorte/Doop-, Huwelijks- of Overlijdensgegevens.
Als u b.v. van internet gegevens hebt gekopieerd en die tijdelijk in een notitieveld zet, kunt u ze van daaruit over brengen naar de diverse invulvelden. Het werkt dan gemakkelijker om het automatisch selecteren van Tabbladen uit te schakelen.
Kalender: Aldfaer beschikt over twee kalenders (zie Tonen>Kalenders): De feestdagenkalender toont alle feestdagen van het jaar 326 t/m 4098, de Personenkalender alle geboortes en overlijdens op een bepaalde dag. Met de instelling Kalender kunt u deze laatste lijst qua tijdsperiode beperken.

NAAR Beginpagina van de sectie Aldfaer
NAAR Samenvatting A: Starten met Aldfaer 8
NAAR Begin van deze Samenvatting B: Werken met Aldfaer 8
NAAR Samenvatting C: Meer doen met Aldfaer 8
NAAR Samenvatting D: Invoegtoepassingen